OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) måste du som är fastighetsägare göra regelbundet. Vår uppgift är att hjälpa dig uppfylla kraven samtidigt som processen blir smidig för alla inblandade. Men inte bara det. Vi ger dig också förslag på hur du får både bättre inomhusklimat och bättre ekonomi.

Vi genomför OVK i alla typer av fastigheter och lokaler i Mälardalen och Västra Götaland.

Vi ser till att din OVK genomförs noggrant med fokus på de punkter och den flexibilitet som OVK-besiktningar faktiskt omfattar. Syftet är att varje lägenhet och lokal ska ha tillfredställande ventilation.

Varför obligatorisk ventilationskontroll?

Det finns många anledningar till varför man ska utföra en OVK.

 1. Hälsosamma inomhusmiljöer: En effektiv ventilation är avgörande för att säkerställa god inomhusluftkvalitet. Genom att regelbundet kontrollera ventilationssystemet kan man identifiera och åtgärda eventuella problem som kan påverka luftcirkulationen och därmed inomhusmiljön.
 2. Energieffektivitet: Ett välunderhållet ventilationssystem kan fungera mer energieffektivt. Genom att säkerställa att ventilationsanläggningen är i gott skick kan onödig energiförbrukning undvikas.
 3. Förebyggande av fukt och mögel: Otillräcklig ventilation kan leda till fuktproblem och mögelbildning. Genom att regelbundet inspektera och kontrollera ventilationssystemet kan man upptäcka och åtgärda potentiella risker med fukt och mögel.
 4. Brandsäkerhet: Ventilationssystem kan utgöra en potentiell brandrisk om de inte underhålls korrekt. Genom att utföra kontroller kan man identifiera och åtgärda eventuella bristande säkerhetsåtgärder och därmed minska risken för brand.
 5. Lagkrav: Sverige har en lagstiftning som kräver regelbunden ventilationskontroll i bostäder och andra byggnader. Syftet är att säkerställa att byggnaderna uppfyller specifika standarder för hälsa, säkerhet och energieffektivitet.

Beslutet om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) togs av riksdagen år 1991. Situationen med dålig inomhusmiljö i byggnader, skolor och allmänna lokaler där barn och vuxna vistades länge var allvarlig. Luft och luftomsättning kunde vara av så dålig kvalitet att den påverkade människors hälsa.

OVK-besiktning är en del av arbetet med att uppfylla det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som hanteras av Boverket.

När ska OVK-besiktning göras?

Obligatorisk ventilationskontroll ska göras med jämna mellanrum. Här ser du en tabell över byggnadstyper, ventilationssystem och intervall.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-FTX-ventilation.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-F-, FX-ventilation.6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.
Källa: Boverket, OVK.

Vem får utföra OVK?

OVK-besiktning ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Det finns två behörighetsnivåer som delas in i normal (N) och kvalificerad (K). Behörigheten är personlig för kontrollanten och inte kopplad till företaget. Vi har behörighet K och får kontrollera alla typer av ventilationssystem.

När du gör en OVK-besiktning tillsammans med Radea kan du vara säker på att kontrollanter och montörer är behöriga för ditt ventilationssystem. Vi är experter på luft sedan länge. Men oavsett vilket företag du anlitar bör du försäkra dig om att behörigheten finns där.

 • Behörig N — får utföra OVK i alla byggnader med S-F- och FX-ventilation samt i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.

 • Behörighet K — får utföra OVK i alla typer av ventilationssystem.

Hur går en OVK till?

OVK-besiktningen

En obligatorisk ventilationskontroll innebär vanligtvis följande steg:

 1. Inspektion och bedömning: En professionell ventilationskontrollant inspekterar ventilationssystemet i byggnaden. Det inkluderar att granska luftintag, luftutsläpp, kanaler, filter och andra komponenter för att bedöma deras skick och funktion.
 2. Mätningar och tester: Under kontrollen utförs olika mätningar och tester för att bedöma luftflöden, luftkvalitet och eventuella problem med ventilationssystemet. Det kan innefatta att mäta luftflöden i olika delar av byggnaden och testa ventilationssystemets kapacitet.
 3. Identifiering av problem: Eventuella problem eller brister i ventilationssystemet identifieras under kontrollen. Det kan vara allt från mekaniska fel och blockeringar till behovet av rengöring eller utbyte av filter.
 4. Åtgärdsrekommendationer: Baserat på inspektionen och testresultaten ger ventilationskontrollanten rekommendationer för åtgärder som behöver vidtas för att förbättra eller korrigera ventilationssystemets prestanda och säkerhet.
 5. Rapportering: En officiell rapport utfärdas vanligtvis efter ventilationskontrollen. Rapporten innehåller resultatet av inspektionen, identifierade problem och föreslagna åtgärder. Denna rapport kan användas för att planera och genomföra nödvändiga åtgärder för att upprätthålla eller förbättra ventilationssystemet. Vi skickar även in rapporten till kommunens byggnadsnämnd.
 6. Uppföljning: Vid behov kan det finnas krav på uppföljande åtgärder och en uppföljande ventilationskontroll för att säkerställa att de föreslagna åtgärderna har genomförts och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Detta kommer vi självklart att meddela er om.

I många fall regleras och standardiseras dessa kontroller genom lokala byggnormer och lagstiftning för att säkerställa att ventilationen upprätthåller en god inomhusluftkvalitet och överensstämmer med hälsoskydds- och säkerhetsstandarder.

Vad händer efter OVK-besiktningen?

Om inga brister påträffats

Perfekt. Är ventilationen i lägenheterna tillräcklig så behöver ni inte göra någonting. Vi skickar den dokumentation som krävs till er och myndigheterna.

Om vi påträffat brister

Inga problem. När vi går igenom lägenheterna och hittar några brister på OVK-besiktningen så tittar vi samtidigt på lösningsförslag. Dessa presenteras till er, oftast med ett fast pris. Alltför ofta påträffar vi felaktiga OVK-protokoll, där brister som inte omfattas av besiktningen är med. Vi ser till att våra protokoll är korrekta och anpassade efter fastigheten och lägenheterna (jo, kraven på ventilation har faktiskt en flexibilitet som säger att alla lägenheter och lokaler ska ha en tillfredställande ventilation samtidigt som energikrav kan vägas in).

De vanligaste anmärkningarna som vi påträffar är följande:

 • Fel don/ventil: Olika typer av luftdon passar till olika typer ventilationssystem. Om lägenheten renoverats eller lägenhetsinnehavaren bytt donen, finns risk att man valt fel typ. Detta behöver då bytas ut. En korrekt ventil är viktig för att säkerställa optimal luftcirkulation och ventilation i byggnaden.
 • Grundventilation saknas/förbyggd ventil: En av de påtalade bristerna är avsaknaden av grundventilation. Med grundflöde menar man att det alltid ska finnas ett konstant flöde av luft ut ur kök, badrum och WC. Oftast beror felen på att man har renoverat något utav dessa rum och byggt för donet, exempelvis att man satt upp köksluckor framför dem.
 • Spisfläkt ansluten: En annan anmärkning rör anslutningen av spisfläkten. Det är viktigt att säkerställa att spisfläkten är korrekt ansluten och fungerar optimalt för att avlägsna matos och säkerställa god luftkvalitet i köket. Är de felaktigt installerade kan matos sprida sig genom fastigheten. De flesta föreningarna tillåter inte att spisfläktar ansluts på fastighetens ventilationssystem.
 • Tilluftsdon saknas: En vanlig anmärkning är att tilluftsdon (TD) saknas, vilket ofta beror på att man byggt till rum i efterhand eller bytt fönster.

Sammanfattningsvis är det nödvändigt att åtgärda anmärkningarna som uppkommit för att upprätthålla en hälsosam och bekväm inomhusmiljö samt för att följa gällande säkerhets- och ventilationsstandarder. Åtgärder bör vidtas snarast för att korrigera bristerna och säkerställa att ventilationssystemet fungerar optimalt.

Vi lämnar över ett förslag på vilka anmärkningar som ska åtgärdas, och tycker ni att det ser bra ut och är nöjda med vår hantering hittills är det bara att boka in en tid, så genomför våra projektledare och montörer de åtgärder som krävs. Därefter får ni ett godkänt OVK-protokoll. Vi kan även fakturera lägenhetsinnehavare för åtgärderna.

Betalningsansvar för OVK-anmärkningar: Lägenhetsinnehavare eller Föreningen?

Normalt sett täcker föreningen kostnader för gemensamma ventilationssystem och kan ibland även omfatta kostnader för åtgärder som påverkar byggnadens struktur eller yttre delar. Å andra sidan förväntas lägenhetsinnehavaren själv stå för kostnader som är relaterade till individuella ventilationsenheter, till exempel fläktar eller ventilationsdon som enbart tjänar den specifika lägenheten.

Det är viktigt för både föreningen och lägenhetsinnehavarna att vara medvetna om sina respektive ansvarsområden och överenskomna regler som rör fördelningen av kostnader vid OVK-anmärkningar. Klara riktlinjer och öppen kommunikation är avgörande för att undvika missförstånd och säkerställa en rättvis och smidig hantering av ekonomiska åtaganden i samband med ventilationsrelaterade åtgärder. Vid tveksamheter bör man rådfråga föreningens stadgar eller liknande dokument för att tydligt fastställa vem som bär ansvaret för vilka kostnader.

Spara tid och pengar på andra tjänster?

Tilläggstjänster

När vi springer runt i lägenheterna och lokalerna kan det vara tids- och kostnadseffektivt att samtidigt göra ytterligare åtgärder. Behöver ni mäta radonhalterna, byta luftdon- eller filter, injustera ventilationen eller rensa kanaler så kan vi hjälpa till. På så sätt spar vi tid åt er, åt oss och åt lägenhetsinnehavaren. I formuläret nedan kan ni välja om ni önskar mer information om någon av tilläggstjänsterna.

Radea kan luft

Offertförfrågan på OVK-besiktning

Ring oss direkt om du har frågor om OVK-besiktning eller använd formuläret för att bli kontaktad med ett kostnadsförslag.

  Kontaktuppgifter

  Om fastigheten

  Antal Portar


  Antal våningsplan

  För att kunna lämna prisuppgifter behöver vi veta hur många lägenheter och lokaler som omfattas av OVK-besiktningen.


  Antal lokaler


  Antal 1:or


  Antal 2:or


  Antal 3:or


  Antal 4:or


  Antal 5:or eller större


  Vilket ventilationssystem finns i huset?


  Vilket nyckelsystem finns i huset?

  Historik


  Har OVK genomförts i fastigheten tidigare?


  Finns PDF på tidigare protokoll? Bifoga här.

  Tilläggstjänster


  Jag önskar även information och prisuppgift om följande tjänster som kan utföras samtidigt.


  Kundreferenser

  Proffs! Grymt trevligt bemötande. Gjorde det lilla extra för att få till snygga lösningar. Alltid lätta att få kontakt med.…
  Christian L
  1 timme
  Jätte besviken på ett sent mail svar till min man där det framgår att företaget är inte alls intresserad av…
  Anna R
  2 veckor
  Radea är mycket kunniga och trevliga att ha att göra med. Rekommenderas!
  Rickard S
  2 månader
  Genomgående en bra leverantör. Snabbt svar vid förfrågan och offert. Bra tillgänglighet. God planering och genomförande. Mycket kompetenta.
  Jesper S
  2 månader
  Radeas personal har mycket bra kompetens om sina FTX-värmeväxlar- och radonsugs-lösningar. Projektering och planering kunde göras på ett mycket bra…
  Anders H
  4 månader
  Mycket trevlig personal och ett proffsigt bemötande. Klar och tydlig tidsplan för min FTX installation och installatörerna gjorde ett bra…
  Jonas S
  4 månader