Om radonbidrag

Det går tyvärr inte att söka radonbidrag från och med år 2022. Vi hoppas att det kommer tillbaka i framtiden.

Radonbidraget har kommit tillbaka. Från och med 1 juli 2018 har bidrag för radonsanering i småhus återinförts efter att ha varit bort under nästa 4 år. Regering och Riksdag har satt upp ett miljömål om att minska radonhalten i bostäder och därmed antalet lungcancerfall (läs pressmeddelande här). Radonbidraget täcker 50% av saneringskostnaden och är maximerat till 25.000 kr. Om saneringskostnaden överskrider 50.000 kr kan man kombinera radonbidraget med ROT-avdrag.För att kunna ansöka om radonbidrag krävs dels att du har gjort en s.k. långtidsmätning från ett Swedac-ackrediterat laboratorium under de senaste 5 åren och att årsmedelvärdet är över 200 becquerel per kubikmeter, och dels att du har ett åtgärdsförslag från företag som har kompetens på området. Radea hjälper dig med både mätning , radonbesiktning och radonsanering. Dessutom krävs att du äger del av huset och är skriven på adressen.

När du fått ett åtgärdsförslag med fast pris skriver du ut ansökningsblankett som du hittar hos Boverket. Under hösten 2018 kommer det även att finnas en elektronisk ansökningstjänst hos Boverket.

Gör så här:

  • Under punkt 1 skriver du det tidsintervall under vilken du bedömer att åtgärderna kan utföras, normalt kan vi utföra åtgärder inom 4-6 veckor.
  • Under punkt 2-4 fyller du i kontaktuppgifter och uppgifter om huset.
  • Under punkt 5 fyller du i uppgifter från din radonmätning, årsmedelvärde och mätperiod. Du kryssar i om det är ”Markradon” och/eller ”Byggmaterial” och skriver andel för respektive radonkälla (den information finns i åtgärdsförslaget).
  • Under punkt 6 fyller du i kostnader och den bidragssumma du söker samt om du eventuellt vill kombinera bidrag med ROT-avdrag.
  • Under punkt 7 skriver du under din ansökan.

Med ansökan ska du bifoga två bilagor, dels mätrapport och dels vårt åtgärdsförslag. Skriv ut och skicka alltsammans med vanlig post till Länsstyrelsen i ditt län (se adress nedan), märk kuvertet med ”Radonbidrag – ansökan”. Det går också bra att lämna in ansökan på Länsstyrelsens besöksadress.

Kontakta oss

Adresser till Länsstyrelserna

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 Stockholm

Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg

Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping

Länsstyrelsen i Västmanland, 721 86 Västerås