Radonmätning på jobbet

Många tänker på inomhusmiljön i sin boendemiljö. På jobbet tillbringar vi mycket tid, och där är frågeställningarna kring luften vi andas in inte lika vanlig. Avseende radon som är en hälsofarlig gas som på lång sikt kan orsaka lungcancer finns regelverk som innebär att alla arbetsplatser måste mätas och att förhöjda radonhalter ska åtgärdas.

Visste du att man måste mäta radon på jobbet?

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m³. Då radon varken syns eller luktar är det enda rimliga sättet att ta reda på radonhalterna genom att genomföra en radonmätning. Statistik från de ledande mätlaboratorierna visar att radonhalterna på arbetsplatser följer ett annorlunda mönster än exempelvis flerbostadshus, vilket exempelvis kan bero på att byggnader har olika ventilationszoner. Även högre upp i fastigheter uppmäts förhöjda radonhalter i delar där personal vistas.

Strålskyddslagen reglerar att gränsvärdet 200Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter luft) gäller, alltså samma gränsvärden som tillåts i villor och flerbostadshus. Strålsäkerhetsmyndigheten hanterar frågan, och arbetsmiljöverket är tillsynsmyndigheten. Läs mer om reglerna på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

I samband med införandet av den nya lagen uppstår ofta frågor kring hur radonmätning på arbetsplatser går till.

Radonmätning på arbetsplatser
Om radonmätning inte genomförts tidigare ska man mäta årsmedelvärdet av radon. Enligt svensk metodbeskrivning görs det genom att mäta med radondosor i minst 60 dygn under eldningssäsong (1 okt – 30 apr). Mätningen skall genomföras med radondosor.
Det är också viktigt att man aviserar radonmätningen för den egna personalen, det är även viktigt att informera städpersonalen om den tjänsten köps in externt. Detektorerna behöver placeras på ett säkert sätt så att de inte kan flyttas eller på annat sätt påverkas under mätningen (kan t.ex. med hjälp av flamsäkra upphängningsband).

Vid en radonmätning ska följande lokaler mätas:

 • Lokaler/rum som används regelbundet mer än fyra timmar per dag.
 • Alla underjordslokaler/källarlokaler eller andra lokaler med risk för inläckage av radon som kan användas av en person mer än 50 timmar per år.
 • Samtliga aktuella lokaler/rum i källar- och bottenplan. För större öppna lokaler, minst en detektor per 150 m2.
 • På högre våningsplan: Minst två detektorer eller minst en detektor per 250 m2.


Vad händer om radonhalterna på arbetsplatsen ligger över referensvärdet?

Visar radonmätningen på förhöjda radonhalter krävs åtgärder. I de allra flesta fallen är det lämpligt att genomföra en kompletterande mätning med digitala instrument, som fångar upp variationen i radonhalt under dygnets alla timmar. Har lokalerna behovsstyrd ventilation, som exempelvis stängs av på natten, kan man exempelvis utreda hur de uppmätta radonhalterna ser ut under dygnets timmar och titta noggrannare på hur radonhalterna är när personal finns i lokalerna. Vanligtvis är radonnivåerna lägre dagtid, och då behövs inga ytterligare åtgärder. Behöver ni hjälp med en sådan digitala instrument kan vi komma ut och hantera den biten, så får ni ett resultat att redovisa till myndigheterna.

Även om radonhalterna ligger under referensvärdet under arbetstid så är man skyldig att anmäla till SSM om årsmedelvärdesmätningen ligger över referensvärdet efter eventuell åtgärd. Har man utfört radonåtgärder är det därför lämpligt att göra en kontrollmätning för att se effekten av utförda åtgärder.

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019 och anmälan ska vara gjord senast den 29 april 2019. Anmälan ska göras via Strålsäkerhets-myndigheten.

Visar både långtidsmätningen med spårfilmsdosor, och den uppföljande digitalmätningen, att radonhalterna är förhöjda under verksamhetstid är det fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder för att sänka radonhalterna. Vi kan då komma ut på plats till lokalen för att göra en utredning, som sedan ligger till grund för ett åtgärdsförslag. Vanligtvis arbetar man med tätåtgärder, ventilationsåtgärder eller installation av s.k radonsugar – som stoppar radon från marken från att ta sig upp i byggnaden.

Servicenivå 1

Fullservice för mätning på arbetsplatser

Är du orolig att missa något moment i mätning av radon, eller är osäker på vart mätutrustningen ska placeras? Här köper du en totalentreprenad där vi hanterar radonmätningens alla moment inklusive

 • beräkning av antal mätpunkter,
 • utplacering och insamling av mätdosor,
 • protokollskrivning,
 • distribution av mätdosor till och från labbet,
 • en sammanställning av mätresultatet samt
 • all nödvändig kommunikation med miljökontoret.

Passar perfekt för dig som behöver göra en radonmätning på jobbet, men saknar tid att göra det själv. Vi gör fullservice-mätningar i Stockholm, Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Göteborg med omnejd.

Tider och priser

Radonmätningen tar ca två månader att genomföra. Priset för fullservicemätning på arbetsplats är från 5.000 kr exklusive moms.

Vi behöver intitialt veta lokalens storlek, antal våningsplan samt antal personer som vistas i lokalen.

Vill du se ditt totalpris för fullservice?

Begär offert

Servicenivå 2

Gör-det-själv

Här tar du hand om administrationen själv. Du beställer mätutrustning och vi skickar det till dig. I gör-det-själv-paket ingår ett antal mätdosor, instruktioner, frankerad returfraksedel, analys och mätrapport.
Du får dels ett mätresultat för varje enskild mätdosa och dels ett snittresultat av arbetsplatsen.

Tider och priser

Radonmätningen tar två månader att genomföra. Priset är från 236 kr exklusive moms per dosa och små arbetsplatser måste alltid mätas på minst två mätpunkter. Det finns riktlinjer för hur många mätpunkter man måste ha för att myndighetskraven ska uppfyllas för radonmätning på arbetsplatser. TEST

Antal mätdosor Pris per mätdosa(exkl. moms) Din rabatt per paket
2–9 st 236 kr
10–24 st 208 kr 28 kr
25–99 st 188 kr 48 kr
100 eller fler 172 kr 64 kr

Gör så här

På en arbetsplats ska mätning ske på ett visst antal mätpunkter beroende på hur stor lokalen är, antal plan och planlösning m.m.

 • Kontakta oss och förklara hur lokalen ser ut och/eller skicka en ritning/skiss.
 • Vi räknar ut hur många mätpunkter du behöver och ungefär vart dosorna ska placeras.
 • Vi skickar mätpaket och instruktioner till dig och du sköter resten. .

Klarar du att göra det mesta själv?

Ja, visa mätpaket

eller kontakta oss om du har frågor om gör-det-själv.