Vilka regler är det som gäller?

Det är inte alltid lätt att veta vad som gäller när det kommer till radon och ventilationsfrågor.

Gränsvärde

Det gränsvärde som gäller för radon i inomhusluft är 200 Bq/m3 luft som ett årsmedelvärde oavsett om det är bostäder eller arbetsplatser?

Tillsyn bostäder

Kommunens miljökontor, som är tillsynsmyndighet för flerbostadshus, kan förelägga fastighetsägare att mäta radon och i förekommande fall att vidta åtgärder för att sänka radonhalterna under gällande gränsvärde. Om fastighetsägare inte svarar upp mot ett föreläggande kan det följas av ett vitesföreläggande.

I regeringens prop. 2001/02:128 gällande miljökvalitetsmålet för ”God bebyggd miljö” är det fastställt att radonhalten i alla bostäder senast år 2020 ska vara lägre än 200 Bq/m3 luft.

Tillsyn arbetsplatser

Arbetsmiljöverket, som är tillsynsmyndighet för arbetsplatser, kan med stöd av arbetsmiljölagen ställa krav på att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren inte utsätts för ohälsa. Rent praktiskt vilar ansvaret på både arbetsgivaren och huvudskyddsombudet på arbetsplatsen. Arbetsmiljöinspektionen kan förelägga arbetsgivare att åtgärda brister.

Egenkontrollen för fastighetsägare

Vilka regler styr egenkontrollen? Miljöbalken är den lag som innehåller de grundläggande bestämmelserna om egenkontroll. I miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som är basen för egenkontrollen. Det är fastighetsägaren som ska visa för tillsynsmyndigheten att man har en fungerande egenkontroll. Det är inte kommunen som ska behöva bevisa att fastighetsägaren inte följer kraven i miljöbalken. Detta kallas omvänd bevisbörda.

Har du ännu inte gjort radonmätningen?

Radonmätning i flerbostadshus

Det finns en del krav som måste uppfyllas när mätningen ska genomföras. Radea kan erbjuda mätdosor till förmånliga priser, samt hjälp att administrera själva mätningen.

Läs om radonmätning här

Vill du höra vad våra kunder säger?

Radea AB

Läs mer

Dags att ta reda på vad man kan göra åt problemet?

Kontakta oss

Det enklaste sättet att komma igång är att ringa oss. Tillsammans kan vi då hitta rätt väg att gå. Ibland kan en radonbesiktning vara den bästa starten, och visar det sig att det behövs noggrannare utredningar så föreslår vi en radonutredning. Ibland är det lika bra att gå direkt på den större radonutredningen. I vissa fall kanske nya radonmätningar är den bästa starten.

Vi erbjuder upp till en timmas konsultationstid på telefon, så att vi tillsammans kan landa i vilket sätt problemet ska angripas.

Här gör vi radonbesiktningar och utredningar

Vi är för närvarande verksamma i Halland, Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Västra Götaland och Örebro. I Blekinge, Kronoberg, Småland och Östergötland jobbar vi också – men där tar vi på grund av restider betalt även för besiktningen.